حقوق بشر                                                                                                                      صفحه اصلی

 

05-11-2018

گزارش دیدار مسئولین المان جمعیت حقوق بشرآزربایجان (ارک) با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران

25-11-2016

گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجانی (ارک)-درمورد اقلیتها، درسازمان ملل متحد

23-09-2016

گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجانی (ارک)-درمورد حقوق کودک، درسازمان ملل متحد

02-08-2016

گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجانی (ارک)-درمورد حقوق کودک،

25-11-2015

گزارش جمعیت حقوق بشر آذربایجانی (ارک)- ازهشتمین فروم مسائل اقلیت ها درسازمان ملل متحد

21-09-2015

زبان مادری وزبان ارتباطی  - ماشا اله رزمی

16-09-2015

متن سخنرانی ژاله تبریزی در سی امین اجلاس شورای حقوق بشرسازمان ملل متحد ـ ژنو

28-07-2015

مصاحبه با خانم ژاله تبریزی در باره فعالیت های حقوق بشری

29-06-2015

 سخنرانی ژاله تبریزی     در 29مین اجلاس جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 29 ژوئن 2015 

01-04-2015

توسعه پایدار و زبان مادری

30-01-2015

گزارشی از فعالین مدنی و سیاسی آذربایجان که هم اکنون در زندان می باشند

28-01-2015

مبارزه چند وجهی زنان آذربایجانی

09-09-2014

27 مین اجلاس جانبی شورای حقوق بشر ـ 9 سپتامبر2014 - وضعیت نا معلوم در یاچه ارومیـه

03-03-2014

بیست و پنجومین نشست حقوق بشر

22-12-2013

دیدار با احمد شهید

27-11-2013

فروم اتنیک و دینی

10-09-2013

گزارشگران محیط زیست به ایران سفر کنند

15-11-2012

نامه به احمد شهید

20-09-2012

زلزله اذربایجان

15-08-2012

نامه به کمیته بین المللی صلیب سرخ

28-06-2012

ترجمه سخنان ژاله تبریزی

28-06-2012

حقوق بشر در ایران

29-11-2011

چهارمین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل

20-09-2011

خواسته های ملی اذربایجان

15-09-2011

مسببین فاجعه ی خشکاندن دریاچه ارومیه

08-06-2011

نقض حقوق بشر در اذربایجان

21-04-2011

خطر خشک شدن دریاچه ارومیه را تهدید میکند

02-04-2011

علل و عواقب خشک شدن دریاچه ارومیه

01-01-2011

دستگیری فعالین مدنی و سیاسی در آذربایجان و نقض حقوق انها

25-09-2010

آذربایجانی ها چه می خواهند