اسناد سازمان ملل                                                                                                            صفحه اصلی

 

10-09-2013

احمد شهید : از اقای روحانی خواسته ام که بایران دعوتم کند

01-01-2008

کار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل

13-09-2007

اعلامیه سازمان ملل در باره حقوق مردمان بومی