حکومت های ایران و ارمنستان و کرد ها که رهبری مافیای جهانی پخش مواد مخدرو قاچاق انسان

در جهان را بعهده دارند٬ برای افزایش صادرات ازراه های  کشورهای اذربایجان شمالی و ترکیه استفاده میکنند . این فیلم ها نمونه هائی را نشان میدهند.

FARS-K-E-01

FARS-K-E-02