مبارزه ملتهای ساکن ایران با حکومت نژاد پرست فارس اخوندی                  TV-2009

 

لیست دزدان نژادپرست فارس اخوندی

خامنه ای در نماز جمعه

دروغ بزرگ

Foto-1

Foto-2