مزدوران

هما ناطق

روزنامه فرانسوی لوموند  

تشکیلات ژورنالیست های بدون مرز

امریکا، اروپا و ژورنالیستهای خود فروش

سانسور سخنان ایزنهاور توسط صدای امریکا