آن کسانی که خدای ادب اند ریزه خوار کلمات عرب اند

ایرج میرزا

SHA-01

شهریار حیدر بابا

SHA-02

نظامی گنجوی

SHA-03

نسیمی

SHA-04-1

سخنوران چند زبا نه اذربا یجان

SHA-04-2

******************

SHA-04-3

******************

SHA-04-4

******************

SHA-05

شاعر خلق میرزا علی اکبر معجز شبستری