فرهنگ ما برای جهالت فزودن است                 مامور زشت بودن و زیبا نمودن است

 

در بسته باد مدرسه ای که قصد از ان                بر روی ملتی در ذلت گشودن است   

 

تحصیل در جمهوری اذربایجان 2008

(اذربایجان شمالی)

 

1 میلیون و 700 هزار محصل در تمام اذربایجان

122 هزار و 546 محصل کلاس اول

5500 مدرسه

300 مدرسه جدید

50 دانشگاه

130 هزار دانشجو

26هزار و 571 دانشجوی جدید

 

تحصیل در جمهوری نژاد پرست  فارس اخوندی 2008 (ایران)  

27 در صد کودکان در ایران به مدرسه نمیروند

بنا به امار سال 1385 از 13 میلیون و 253 هزار کودک 10-18 ساله

3 میلیون و 600 هزار کودک به مدرسه نمی رود

1 میلیون و 700 هزار کودک کمتر از 15 سال کار میکند

بنظر میرسد که این امار مربوط به کودکانی است که در خیابان ها و در انظار مردم

مشغول بکار هستند(مرکز خبری دانشگاه امیر کبیر)