این کتاب به هنرمندانی تقدیم میشود که در سخت ترین شرایط و تنگناها،

هنر مردمی انها فقط در خدمت مردم بوده است.

 

حاجی زاده هنرمند طنز پرداز تئاتر اذربایجان 1

حاجی زاده هنرمند طنز پرداز تئاتر اذربایجان 2