تعداد زبانها ولهجه های موجود درسا ل ۱۳۳۲( بنابه شماره یکِ فرهنگ ایران، فروردین ماه) درکشورایران، دویست عدد بود وامروزه تنها۷۵ لهجه وزبان باقی مانده است. اینان، یعنی: "پان فارسیست های بیمارو جنایتکار وطنی" درطی این هشتاد و یکسال(خصو صا، در۲۵ سا ل آخر پهلوی) به بهانه "تحکیم وحدت ملی ایران"، حدود ۱۲۵ زبان ولهجه رانابود کرده اند. بعبارت دیگر"پان فارسیسم" حاکم، کشورایران رابه کشتار گاه فرهنگها، زبان هاو"یادمانها" مُبدل ساخته است.

 

اُدباوعلمای"محترمی" که مزدوران قلم بدست، یا بی اَجرومُزد"پانیسم       ها"میشوند،ودست بفرهنگ کُشی میزنند،درواقع از"آدلف آیشمن" و

پيروان اوجنایتکارترند، چراکه بامرگ هرزبان ولهجه یاعقیم ماندن پیشرفت هرزبان (ترکی،کردی،لری، بلوچی،ترکمنی وعربی و. .)

 دست به کشتار ونابودی نسل های گذشته نیززده می شود!

ضیاء صدرالاشرافی

ZABAN-01