یکدم ز حقوق مدنی دم بزن ای زن           این دام سیه سلسله بر هم بزن ای زن

تا چند زنی بر سر و بر سینه خود مشت      مشتی به سر شیخ معمم بزن ای زن          استاد شهریار

**************************

زنان را ستائی سگان را ستای      که یک سگ به از صد زن پارسای

زن و اژدها هر دو در خاک به        جهان پاک از این هر دو ناپاک به                          فردوسی          

FILM

PDF