مبارزات ازادی طلبانه ملت اذربایجان را گرامی بداریم

قیام 29 بهمن 1356 تبریز

 

29-BAHMAN-01