الراد ام المعالی جود یبذل--- وابد ما یعیش ابهظم یبذل

ناصر جبر زرگانی شاعر توده ها از الاحواز

 ره جاودانی، فداکاریست--- هر گز به ذلت و خواری تن در ندهید.

الاحواز

Film-01

 

 

PDF-01