اگر ملت آذربايجان توانستند روزنامه هاى تركى بخوانند و به تركى چيز بنويسند و شعر بگويند

 ديگر چه نيازى به فارسى دارند

مسئله ملی از ديدگاه فاشیست های ایرانی

سقوط امپراطوری تزار در روسيه بدولت انگلیس امکان داد خاندان قاجار را از قدرت بر کنار کند و شرایطی بوجود آورد که ایران در مقابل روسیه شوروی به سنگر محکم بدل شود. برای رسیدن به این هدف دو راه در پیش گرفته شد.

١- با بکار انداختن کودتا دیکتاتوری نظامی در ایران برقرار گردد.

٢- برای تحکیم پایه های دیکتاتوری از ایدیولوزی ایران بزرگ

( ناسیونالیزم ایرانی)استفاده شود.

رضاخان بدستور بریتاینای کبیر روشنفکران مداح را دور خود جمع کرد و    بواسطه  آنان ایدیولوژی ایران بزرگ را  تدوين و به سیاست روز تبدیل نمود.

این سیاست توسط فرزند "خلف" رضاشاه و دست پروردگان اخوندشان ادامه پیدا کرد.

Farsi-00

Farsi-01

Farsi-02

Farsi-03

Farsi-04