در سالهای 1324-1325 ، عاشیق ها با فرقه دموکرات وجنبش ضد فئودالی در اذربایجان جنوبی همکاری صمیمانه ئی داشتنند و در جهت خواسته های مردم فعالیت میکردند. در سال 1325 وقتی قشون شاهنشاهی به اذربایجان جنوبی وحشیانه حمله کرد، همراه سربازان تعداد زیادی اخوند وجود داشت مانند (ایت اله طالقانی).

بعد از اشغال اذربایجان، وظیفه اخوند ها این بود که بدهات رفته و عاشیق ان ده را میخواستند وبعد از شکستن ساز این عاشیق، انگشتهای او را با قنداق تفنگ له میکردند که دیگر نتواند ساز بزند. باین خاطر تعداد زیادی از عاشیق ها به اذربایجان شمالی مهاجرت کردند.

عاشیق ها و بیا تی ها

عاشیق ها

عاشیقلار