ضرب المثل افریقائی

وقتی سفیدها بافریقا امدند در دست انها انجیل، و در دست ما زمین هایمان بود

وقتی سفیدها افریقا را ترک میکردند در دست ما انجیل، و در دست انها زمین هایمان بود

Avrop-1