اولین روحانی ، اولین شارلا تانی بوده که به اولین احمق برخورد کرده است  

״ ولتر״          

 

آخوند نامه

فیلم نماز جمعه

PDF

نقض حقوق بشر

 

صیغه - 1

صیغه - 2

صیغه - 3

صیغه - 4