شاه نامه

نطق شاه 1

نطق شاه 2

شاه و تاریخ 1

شاه و تاریخ  2

شاه و انگلیس

ترور شاه در دانشگاه تهران

شاه و دیکتاتوری

شاه و ژنرال هایش

شاه و شکنجه

شاه و بند و بست

 

شاه و چاقو کش هایش

شاه و کمونیست ها

شاه و نیروهای غیبی

شاه و اخوند -1

شاه و اخوند - 2

اولین دزدی رسمی

سردار سپه

سوزاندن کتابخانه های ساسانی  توسط مسلمانان