با صطلاح نابود شدن 4 جعبه سیاه 2 هواپیما ولی

سالم ماندن و پیدا شدن پاسپورت یکی از هواپیما ربایان

 

با صطلاح گم شدن 160 میلیارد دلار طلای شمش در زیر زمین

دو برج و پیدا شدن  فقط 200 میلیون دلار طلای شمش

 

حقایق 11 سپتامبر 2001 در امریکا

SKY-01

SKY-02